Træningsforløb

Træningsforløb og Metode

Her kan du læse om Neuropotentiales træningsforløb og metode, og hvordan vi kan arbejde med netop jeres barn. Vi starter med at forklare omkring metoden og hvilke elementer der kan være en del af forløbet. Herefter går vi mere i detaljen, med hvad vi gør i samarbejde med jeres familie i et forløb omkring jeres barn.

Metoden

Vi bruger evidensbaserede metoder til at optimere den motoriske og kognitive udvikling hos børn med særlige behov. Ud over at afdække hvilke primære årsager der er til mangelfuld udvikling og forebygge sekundære symptomer, ser vi efter muligheder og ressourcer hos det enkelte barn. Dette danner baggrund for et individuelt tilpasset dagligt træningsprogram. Træningen, der er struktureret og målstyret, tilrettelægges som aktiviteter og leg i jeres hverdag.

Den daglige træning udføres af jer som forældre, trænere eller af personer i jeres netværk. Vi deltager jævnligt i træningen for at sikre kvaliteten, supervisere og komme med konkrete forslag til hvordan aktiviteter og øvelser kan optimeres og progredieres. Herudover måler og evaluerer løbende  resultater og fremgangen for jeres barns udvikling gennem anerkendte målemetoder og derved sikres det, at vi er på rette vej.

Hvad kan træningen indeholde:

Med udgangspunkt i evidensbaseret viden om neuroplasticitet og menneskets evne til at respondere og tilpasse kapaciteten til de krav som den udsættes for, kan vi opstille følgende elementer som værende til stede i de træningsprogrammer der planlægges:

Kognitiv træning, hvor der arbejdes struktureret med hukommelse i forhold til både abstrakter og konkreter gennem mange gentagelser og understøttes af kommunikationen

Visuel træning, hvor der arbejdes med samsyn, øje-hånd koordination og Sprog, hvor der arbejdes med sang, rytme, tempo, stemning og dialogisk læsning

Balance og stabilitet i kroppen, hvor der i relation til balance arbejdes med syn, vestibulær sans og proprioception

Krydsmønster træning for at styrke koordinationen mellem højre og venstre hjernehalvdel samt styrke Central Patterns Generators

Aldersrelateret styrketræning, hvor der arbejdes med funktionelle øvelser med den rigtige intensitet og det rette antal repetitioner

Konditions og udholdenhedstræning, hvor der arbejdes med åndedræt, puls og som kan understøtte kognitiv træning gennem bedre konsolidering af hukommelse

Koordinationstræning, hvor arme og ben koordineres til at at løse funktionelle opgaver i relation til resten af kroppen.

Kognition og barnets udvikling

Børns tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger sker gennem oplevelse, indlevelse, handling, forståelse i meningsfulde og motiverende relationer. I træningsprogrammet og i supervisionen vil den kognitive læring være et væsentligt element. Vi bygger på børnenes praktiske erfaringer i meningsfulde situationer. Således arbejder vi med rum og relationer for at styre oplevelsen og erfaringerne.

De kognitive kompetencer definerer evnen til at bruge sin intellektuelle kapacitet, forståelse og læring. Dette er væsentlig i forhold til at nå sine mål samt indgå i relation og kommunikation med sine omgivelser.

I den individuelle evaluering af dit barn afdækker vi ressourcer og udfordringer inden for følgende kognitive områder, der er vigtige for barnets udvikling:

 • Lyst til at udforske og eksperimentere med sine omgivelser
 • Opmærksomhed og rettethed
 • Fortolkning og forståelse
 • Beslutsomhed og initiativ
 • Kreativitet og konstruktivitet
 • Opleve og udtrykke følelser
 • Sproglige færdigheder og kommunikation
 • Foretrukne læringsprocesser
 • Korttids- og langtidshukommelse
 • Problemløsning af konkrete og abstrakte opgaver
 • Genkendelse af symboler, billeder, konkreter og situationer
 • Tal færdigheder og systemforståelse

Herudfra vil vi i fællesskab definere kognitive mål for træningsperioden og efterfølgende udvælge relevante metoder og midler til at nå målene. Således bliver den kognitive træning en integreret del af den sansemotoriske træning. Den kognitive træning vil samtidigt have øget struktureret fokus under supervision af træningen, så den kognitive træning konstant progredieres og udfordres.

Fysiske grundprincipper

Det gør at vi i den planlagte træning fokusere på 3 følgende nøgle elementer.

Intensitet: For at vi kan udvikle f.ek.s vores muskelstyrke ved vi at der skal en tilpasset intensitet til for at sikre øget neuralt drive fra hjernen og ud til musklerne, som vil resultere i både større og hurtigere muskelkraft.

Repetitioner: Læring og udvikling sker når der er plastiske ændringer i nervesystemet. Dette kræver mange repetitioner både kognitivt og motorisk for at danne nye og optimere nuværende synapser i hjernen. Således er al læring og udvikling – både kognitivt og motorisk, betinget af dannelsen af synapser mellem nervesystemets neuroner og der er altid potentiale for at blive bedre til det man øver sig på.

Kvalitet: Det er væsentligt at vi sikrer den rette kvalitet i alt hvad vi gør. Derfor er det også væsentligt at alle der træner med jeres barn sørger for at øvelserne har den nødvendige kvalitet, så vi sikrer intensitet og repetitioner og undgår herudover skader på bevægeapparatet.

Træningsprincipper

Når teamet skal planlægge træningen for jeres barn, så  følger den nedenstående principper, alt sammen inden for de rammer der er beskrevet tidligere:

 • Træningen skal kræve opmærksomhed og aktiv medvirken
 • Træningen skal være motiverende
 • Umiddelbar belønning giver den bedste træningseffekt
 • Feedback skal være simpel og forståelig for hjernen
 • Tiden umiddelbart efter træningen er næsten lige så vigtig, da det er her der er konsolidering af hukommelsen
 • Rigtig træning er også rigtig hvile, så der skal være ligevægt mellem træning og hvile og herved optimeres en forøget dannelse af synaptiske forbindelser i relevante områder i hjernen.
 • Træningen skal løbende superviseres og motiveres – vi belønner hjernen gennem dopamin frigørelse og meningsfuld feedback og understøtter dermed læring
 • Der skal trænes funktioner gennem meningsfulde aktiviteter
 • Træningen skal være oplevelsesorienteret og derved sikre nysgerrighed og rettethed
 • Der skal være ambitiøse og realistiske mål på både individ og familie niveau
 • Der skal trænes med tilpas intensitet og den skal kontinuerligt tilpasses
 • Træningen skal være progressiv, så kravene er tilpasset den nærmeste udviklingszone
 • Der skal være mange repetitioner for at læring kan finde sted og funktionsniveauet øges
 • Vi skal lave en tidlig intervention, så gør en forskel for dit barn tidligt i livet
 • Du skal huske at eksperimentere med træningen og konstant udforske dit barns mulighedsrum

Træningsforløb

Et af nøgleelementerne i samarbejdet mellem jer som familie og teamet fra NeuroPotentiale, er en nærværende, tillidsfuld  og tæt kommunikation. Det er vigtigt for os, at i ikke føler jer overladt til jer selv, men løbende har mulighed for at få råd, vejledning og supervision. Det ser vi som en af de vigtigste forudsætninger for, at kunne skabe et forløb som konstant udvikler jeres barns neurologiske potentiale, uanset om i hjemmetræner nogle timer om dagen, eller på fuld tid.  Herunder kan du læse specifikt om hvad et forløb med NeuroPotentiale indeholder.

Træningsforløb for børn der hjemmetræner på del- eller fuldtid jf. §32

 • Sansemotorisk evaluering
 • Funktionsscreening
 • Kognitiv evaluering 
 • Undersøgelse og test i barnets vante omgivelser
 • Afprøve læringsmiljøer ift. rum og relationer
 • Definere udviklingspotentialer
 • Opstille objektive mål og delmål for barn og familie, i relation til nærmeste udviklingszone
 • Forældresamtale med ressourceafdækning
 • Målsætning på både individ og familie niveau
 • 3 måneders detaljeret og progressivt træningsprogram
 • Træningsprogrammet udarbejdes og dokumenteres i TrainingPeaks
 • Iværksættelse af træningsprogram, så øvelserne udføres korrekt og kvalitetsikres
 • Undervisning i neuropædagogiske og neuropsykologiske overvejelser, omkring jeres barns udvikling og hvordan læringsforudsætningerne optimeres
 • Undervisning i brug af TrainingPeaks, administration samt praktiske spørgsmål omkring den kontinuerlige kommunikation mellem jer og NeuroPotentiale
 • Kontinuerlig supervision af træning og evaluering af plan
 • Evaluering af træningsprogram med progression af øvelser og aktiviteter
 • Hotline til NeuroPotentiale med opståede problemer i relation til træningsprogrammet
 • Telefonisk videofeedback hver 14 dag
 • Skriftlig rapport med evaluering af progression og udvikling i træningen til familie og kommune.
 • Deltagelse på kompetencegivende forældrekursus om grænseløs læring, udviklingspotentialer, kost, optimering af træningsforløb og hvordan man styrker den relationelle koordinering i netværket
 • Mulighed for at deltage i netværksmøder med børneinstitution eller skoletilbud og derved sikre den koordinerede indsats mellem hjem og alle faggrupper

Se et økonomisk eksempel på et års fuld træning med supervision her.

Opstart på træningsforløb

Ved opstart af træningsforløb  skal I afsætte en hel dag til test og ressource afdækning, hvor vi kommer med et team fra NeuroPotentiale. Opstarten foregår i eget hjem, eller lokalområde.

Herefter vil der være kvartalsevalueringer af 4 timers varighed, hvor vi re-tester, evaluerer og laver program for efterfølgende kvartal.

I kvartalerne vil der være løbende superversion af minimum af 3 timers varighed, samt tæt telefonisk kontakt og feedback.

Forløb for børn der vil træne fysisk uden for §32

 • Sansemotorisk evaluering
 • Funktionsscreening
 • Målsætning på individniveau
 • 3 måneders træningsprogram med dag til dag aktiviteter
 • Praktisk gennemgang af nyt træningsprogram
 • Undervisning i brug af TrainingPeaks
 • Udarbejde detaljeret og progressivt træningsprogram baseret på op til 4 timers træning dagligt– træningsprogrammet udarbejdes og dokumenteres i TrainingPeaks